Všeobecné obchodné podmienky

Home / Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom/predávajúcim/dodávateľom tovarov z eshopu www.detskastrava.eu je spoločnosť Ellas – detská strava s.r.o., so sídlom na Bujnákovej 1840/17, 841 01 Bratislava.

1. ÚVOD

 

Pre naplnenie zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú spotrebu a nie na účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania. Na podmienky predaja tovaru v e-shope spotrebiteľovi sa vzťahuje zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“).Všetky uvádzané ceny tovarov sú konečné vrátane 20% DPH.

 1. A) Pre konečného zákazníka, spotrebiteľa

Zákazník – kupujúci má možnosť v internetovom obchode www.detskastrava.eu nakupovať s alebo bez registrácie. Nákup s registráciou ponúka výhody, napr. vernostná zľava, online sledovanie stavu objednávky atď. Po registrácií je možné upravovať svoje fakturačné a dodacie údaje. V prípade, že si želáte svoju registráciu zmazať, kontaktujte nás emailom na info@detskastrava.eu.

Objednávanie tovaru

Objednávky tovaru z internetového obchodu sú prijímané potvrdením objednávky kupujúcim po akceptácii obchodných a prepravných podmienok alebo prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej kupujúcim na adresu „info@detskastrava.eu“.

Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť alebo zmeniť jej obsah najneskôr do 24 hodín od prijatia e-mailu potvrdzujúceho objednávku od predávajúceho.

Kupujúci môže objednávku zrušiť alebo zmeniť zaslaním oznámenia  prostredníctvom e-mailu na adresu info@detskastrava.eu alebo telefonicky na čísle uvedenom v časti Kontakty. Pokiaľ predávajúci neobdrží zrušenie alebo zmenu objednávky vo vyššie vymedzenom čase , považuje sa objednávka za záväznú. V tom prípade kupujúci nemôže objednávku zrušiť a ani zmeniť a je povinný objednanú zásielku prevziať a zaplatiť za ňu.

Predávajúci môže objednávku zrušiť alebo zmeniť, ak nie je možné naplniť obsah objednávky z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru zo strany dodávateľa vôbec, alebo v požadovanom množstve. Predávajúci môže objednávku zrušiť aj v prípade, ak kupujúci uviedol o sebe neúplné alebo nepravdivé údaje v objednávkovom formulári.

Kupujúci potvrdením objednávky zároveň dáva predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy SR v celom rozsahu (meno a priezvisko zákazníka, adresa na doručenie, emailová adresa a telefonický kontakt) na vybavenia jeho objednávky a so súhlasom kupujúceho na marketingové účely predávajúceho. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať a to písomným oznámením predávajúcemu. Predávajúci sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu kupujúceho nebude využívať osobné údaje kupujúceho na komerčné účely ani ich neposkytne tretím stranám.

Platobné podmienky

Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

–      Platba bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry vopred, tovar bude expedovaný až po pripísaní peňažných prostriedkov na účet predávajúceho. Pri tvorení objednávky je potrebné zadať možnosť: platba prevodom na účet (FIO banka alebo ČSOB).

–      Platba na dobierku, tj pri prevzatí tovaru kuriérom (v hotovosti).

–      Platba debetnou alebo kreditnou kartou online prostredníctvom služby GP WEBPAY.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak si kupujúci zvolí platbu za objednávku prevodom na účet a kupujúci platbu neuskutoční do 5 dní od potvrdenia objednávky predávajúcim.

Dodanie tovaru

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar objednaný kupujúcim v lehote uvedenej na stránkach e-shopu pri jednotlivých druhoch tovaru. Dĺžku dodacej lehoty uvedie predávajúci v potvrdzujúcim emaili zaslanom kupujúcemu. Spôsoby dodania tovaru sú nasledovné:

 • kuriérska spoločnosť GLS (platí pre SR a ČR)
 • kuriérska spoločnosť Zásielkovňa.sk (platí pre SR a ČR)

V prípade objednaného tovaru, ktorý nie je momentálne k dispozícii skladom si predávajúci vyhradzuje právo na jeho nahradenie podobným druhom tovaru v rovnakej cene. (po upovedomení zákazníka emailom, alebo telefonicky).

Predávajúci je povinný zabezpečiť dopravu predmetu kúpy ku kupujúcemu v zmysle objednávky. Cena za dodanie tovaru je súčasťou kúpnej ceny a kupujúci je s cenou oboznámený v objednávacom formulári a potvrdením objednávky zároveň súhlasí aj s cenou za doručenie predmetu kúpy.

Predávajúci nezodpovedá za škody na predmete kúpy a jeho nekompletnosť, ako aj za oneskorené dodanie spôsobené prepravcom. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak kupujúci uviedol nesprávnu adresu dodania, telefónne číslo alebo sa v čase plánovaného dodania predmetu kúpy nezdržiaval na adrese, kam požadoval jeho dodanie.

Záverečné ustanovenia

Vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto obchodných podmienkach, sa riadia platnými zákonmi na území SR. Potvrdením objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami predávajúceho, súhlasí s nimi a prijíma ich.

 1. B) Pre Veľkoodberateľov:

Kupujúci  – veľkoodberateľ, spoločnosť s IČO, právnická osoba má možnosť v internetovom obchode www.detskastrava.eu nakupovať  s registráciou so schválením. Nákup s registráciou ponúka výhody, napr. zvýhodnené ceny pre túto skupinu, propagačné materiály na podporu predaja atď.

Kupujúci – veľkoodberateľ je povinný preukázať svoju právnu formu a oprávnenie prevádzkovať podnikateľskú činnosť (najmä nákup a predaj tovaru) predložením kópií príslušných dokladov (živnostenský list, výpis z OR, osvedčenie o registrácii pre DPH) a oznámiť aj akúkoľvek zmenu údajov potrebných  pre riadne plnenie práv a povinností zo Zmlúv. Tieto kópie dokladov je nutné zaslať emailom na info@detskastrava.eu pred vytvorením prvej objednávky, resp. pri schválení prevádzkovateľom e-shopu www.detskastrava.eu.

Objednávanie tovaru

Objednávky tovaru z internetového obchodu sú prijímané potvrdením objednávky kupujúcim – veľkoodberateľom po akceptácii obchodných a prepravných podmienok alebo prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej kupujúcim – veľkoodberateľom na adresu info@detskastrava.eu.

Minimálna hodnota objednávky kupujúcim – veľkoodberateľom je 60€ bez DPH.

Kupujúci – veľkoodberateľ môže svoju objednávku zrušiť alebo zmeniť jej obsah najneskôr do 24 hodín od prijatia e-mailu potvrdzujúceho objednávku od predávajúceho.

Kupujúci – veľkoodberateľ môže objednávku zrušiť alebo zmeniť zaslaním oznámenia  prostredníctvom e-mailu na adresu info@detskastrava.eu alebo telefonicky na čísle uvedenom v časti Kontakty. Pokiaľ predávajúci neobdrží zrušenie alebo zmenu objednávky vo vyššie vymedzenom čase, považuje sa objednávka za záväznú. V tom prípade kupujúci – veľkoodberateľ nemôže objednávku zrušiť a ani zmeniť a  je povinný objednanú zásielku prevziať a zaplatiť za ňu.

Predávajúci môže objednávku zrušiť alebo zmeniť, ak nie je možné dodať objednaný tovar z dôvodu jeho nedostupnosti zo strany dodávateľa vôbec, alebo v požadovanom množstve. Predávajúci môže objednávku zrušiť aj v prípade, ak kupujúci – veľkoodberateľ uviedol o sebe neúplné alebo nepravdivé údaje v objednávkovom formulári alebo v čas nezaslal požadované doklady preukazujúce oprávnenie na podnikanie v zmysle obchodných podmienok.

Kupujúci – veľkoodberateľ, ktorý je fyzickou osobou, potvrdením objednávky zároveň dáva predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy SR v rozsahu (meno a priezvisko zákazníka, adresa na doručenie, emailová adresa a telefonický kontakt) na účel vybavenia jeho objednávky a so súhlasom kupujúceho na marketingové účely predávajúceho . Tento súhlas môže kupujúci – veľkoodberateľ, ktorý je fyzickou osobou, kedykoľvek odvolať a to písomným oznámením predávajúcemu. Predávajúci sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu kupujúceho – veľkoodberateľa nebude využívať osobné údaje kupujúceho na komerčné účely ani ich neposkytne tretím stranám.

Platobné podmienky

Za tovar a služby v e-shope je možné zo strany kupujúceho – veľkoodberateľa platiť nasledovnými spôsobmi:

–      Platba bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry vopred, tovar bude expedovaný až po pripísaní peňažných prostriedkov na účet predávajúceho. Pri tvorení objednávky je potrebné zadať možnosť: platba prevodom na účet (FIO banka alebo ČSOB).

–      Platba na dobierku, tj pri prevzatí tovaru kuriérom (v hotovosti).

–      Platba debetnou alebo kreditnou kartou online prostredníctvom služby GP WEBPAY.

V priebehu dlhodobej spolupráce, bezproblémového obchodného styku, je možnosť pristúpiť na platbu faktúry so splatnosťou 7-14 dní, avšak až po schválení predávajúcim.

Dodanie tovaru

Predávajúci sa zaväzuje dodať požadovaný predmet kúpy podľa dostupnosti tovaru v požadovanom množstve, obsahu, kvalite a v lehote stanoveného času, ktorý potvrdzuje kupujúcemu v zasielanom potvrdení objednávky e-mailom. Zvyčajne je to v rozmedzí 3 – 5 dní od prijatia objednávky. O presnom termíne vybavenia objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom emailu. Spôsoby dodania tovaru sú nasledovné:

 • kuriérska spoločnosť GLS (platí pre SR a ČR)
 • kuriérska spoločnosť Zásielkovňa.sk (platí pre SR a ČR)

Predávajúci je povinný zabezpečiť dopravu predmetu kúpy ku kupujúcemu – veľkoodberateľovi v zmysle objednávky. Cena za dodanie tovaru je súčasťou kúpnej ceny a kupujúci – veľkoodberateľ je s cenou oboznámený v objednávacom formulári a potvrdením objednávky zároveň súhlasí aj s cenou za doručenie predmetu kúpy.

Predávajúci nezodpovedá za škody na predmete kúpy a jeho nekompletnosť, ako aj za oneskorené dodanie spôsobené prepravcom. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak kupujúci – veľkoodberateľ uviedol nesprávnu adresu dodania, telefónne číslo alebo sa v čase plánovaného dodania predmetu kúpy nezdržiaval na adrese, kam požadoval jeho dodanie.

Záverečné ustanovenia

Vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto obchodných podmienkach, sa riadia platnými zákonmi na území SR, najmä Obchodným zákonníkom. Potvrdením objednávky kupujúci – veľkoodberateľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami predávajúceho, súhlasí s nimi a prijíma ich.

 

2. REKLAMÁCIE

 

V prípade reklamácie prosím čo najskôr kontaktujte e-mailom alebo telefonicky predávajúceho, aby mohol reklamáciu vybaviť v čo najkratšom termíne pre zachovanie maximálnej spokojnosti kupujúceho.

Pri reklamáciách uplatnených kupujúcim sa postupuje podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Pri reklamáciách uplatnených kupujúcim – veľkoodberateľom sa postupuje podľa Obchodného zákonníka a jeho ustanovení o zodpovednosti za vady tovaru.

Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí zásielky tovar pozorne prezrieť.

Ak je obal zásielky mechanicky poškodený je kupujúci povinný upozorniť na to prepravcu a vyhotoviť záznam o poškodení. Kupujúci je v prípade dodania poškodeného tovaru oprávnený odstúpiť od zmluvy.

V prípade poškodenia tovaru počas používania, na ktorý sa vzťahuje záruka je kupujúci povinný neodkladne poškodený tovar zaslať na adresu spoločnosti Ellas – detská strava, s.r.o. a tá postupuje podľa § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky a bude mu doručený  reklamačný protokol.

Ako reklamovať?

Tovar doručený na reklamáciu musí obsahovať kópiu faktúry alebo iného dokladu o zaplatení kúpnej ceny a sprievodný list s popisom vady na reklamovanom  tovare. Tovar je potrebné zaslať na adresu sídla spoločnosti Ellas – detská strava, s.r.o. poštou – doporučene, aby sa tovar nestratil a bol doklad o odoslaní. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Pokiaľ prevzatý tovar poslal kupujúci bez pôvodného obalu alebo náhradného balenia, predávajúci nepreberá zodpovednosť za prípadne poškodenie tovaru počas prepravy do spoločnosti  Ellas – detská strava,s.r.o.

V prípade reklamácie nás kontaktujte na emailovej adrese info@detskastrava.eu, alebo adrese uvedenej v kontaktoch, kde s Vami dohodneme ďalší postup.

Ako postupovať pri reklamácii:

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom nainfo@detskastrava.eu), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Záručná doba

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Pred uplatnením záručnej, resp. pozáručnej reklamácie nás vopred kontaktujte na e-mailovej adrese info@detskastrava.eu, kde s Vami dohodneme ďalší postup.

Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru.

Spotrebiteľ má v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z.) právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne je povinný dodať a odovzdať predajcovi nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom, vrátane faktúry, a to všetko v uvedenej lehote (odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr v posledný deň 14dennej lehoty).

Predávajúci, po obdržaní reklamovaného tovaru, vráti spotrebiteľovi späť všetky platby, ktoré od kupujúceho prijal vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné  a to bezodkladne od odstúpenia od kúpnej zmluvy, najneskôr v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho a to rovnakým spôsobom akým ju zaplatil spotrebiteľ.

Predávajúci je oprávnený vrátenú sumu ponížiť o prípadne skutočne vynaložené náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s vrátením tovaru.

Toto právo neslúži, ako spôsob riešenia reklamácie tovaru .

Prosíme kupujúcich, aby odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru ohlásili predávajúcemu vopred telefonicky alebo emailom na info@detskastrava.eu.

 

3. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

v súlade s čl. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len GDPR)

PREVÁDZKOVATEĽ:

Názov: Ellas – detská strava, s.r.o.

Adresa: Bujnákova 1840/17, 841 01 Bratislava

IČO: 47365706

Telefónne číslo: 0908 783 866

e-mail: info@detskastrava.eu

Spoločnosť Ellas – detská strava, s.r.o. ako prevádzkovateľ e-shopu www.detskastrava.eu je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov spôsobom a v rozsahu ustanovenom nariadením, Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len GDPR).

Tieto zásady obsahujú súhrn základných informácií pre zákazníkov – dotknuté osoby, ktoré sme povinní pred spracovaním osobných údajov poskytnúť. V prípade, že máte akékoľvek otázky k nižšie uvedeným informáciám, neváhajte sa na nás obrátiť. Všetky pripomienky a podnety sa pokúsime vyriešiť čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia podnetu.

Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom sú využívané výlučne prevádzkovateľom na plnenie svojich zmluvných povinností voči zákazníkovi, zákonných povinností a na účely výkonu oprávnených záujmov prevádzkovateľa (napr. zasielanie newsletteru, hodnotenie spokojnosti zákazníkov).

Prevádzkovateľ prijal primerané opatrenia na ochranu osobných údajov svojich zákazníkov. Osobné údaje sú spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu a po dobu nevyhnutnú sa plnenie si našich zmluvných alebo zákonných povinností.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV a KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Zákazníci e-shopu:

Zákazníkom e-shopu v zmysle týchto zásad o ochrane osobných údajov je každá fyzická osoba, ktorá sa zaregistrovala v e-shope prevádzkovateľa www.detskastrava.eu, čím prejavila záujem o kúpu tovaru.

Osobné údaje poskytnuté pri registrácii: sú využívané na účely evidovania zákazníkov, vybavenia a doručenia objednávky a ďalšiu dodatočnú komunikáciu so zákazníkom. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na splnenie tohto účelu,  v rozsahu najmä: meno, priezvisko, adresa doručenia (ulica, obec, PSČ,), názov spoločnosti ak sa doručuje napr. do zamestnania, e-mailová adresa, telefónne číslo, prihlasovacie heslo, podrobnosti o objednanom tovare (rozsah a cena objednávky, dátum a čas doručenia), fakturačné údaje ak sú odlišné od údajov na doručenie (meno, priezvisko, ulica, obec, PSČ, názov spoločnosti, IČO, DIČ) prípadne niektoré doplňujúce údaje potrebné pre vybavenie objednávky k maximálnej spokojnosti zákazníka.

Doplňujúce osobné údaje: Prevádzkovateľ môže spracúvať aj ďalšie osobné údaje Zákazníka ako sú napr. číslo bankového účtu (alebo platobné údaje pri úhrade kartou) pri dobíjaní kreditu, vrátení tovaru alebo vybavovaní reklamácií.  Takto získané osobné údaje spracúva prevádzkovateľ z dôvodu plnenia si svojich zmluvných povinností voči zákazníkovi (na základe čl. 6 ods. 1 b) GDPR). Vyššie uvedené registračné aj doplňujúce osobné údaje prevádzkovateľ uchováva v e-shope po dobu dvoch rokov od posledného prihlásenia sa zákazníka do e-shopu. Ak osobitný predpis (napr. daňové a účtovné predpisy) vyžaduje uchovávať niektoré osobné údaje mimo e-shopu dlhšie, prevádzkovateľ ich uchováva po dobu vyžadovanú v osobitnom predpise.

Newsletter – zákazníci: Prevádzkovateľ využíva na oslovovanie zákazníkov tzv. newsletter, ktorým na nepravidelnej báze oslovuje zákazníkov s aktuálnou ponukou produktov či receptov. Na tento účel si vedie aj evidenciu odberateľov newslettera. Tento spôsob komunikácie sa prevádzkovateľovi osvedčil ako efektívny marketingový nástroj, a preto každého zákazníka štandardne oslovuje newsletterom na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Pokiaľ zákazník nesúhlasí so zasielaním newslettera, môže kedykoľvek požiadať o vyradenie zo zoznamu odberateľov prostredníctvom odkazu v newslettri, alebo nás zákazník môže kontaktovať na horeuvedený e-mail alebo telefónne číslo a požiadať nás o vyradenie z databázy príjemcov newsletteru.

Newsletter – nezákazníci: Záujemca o produkty a služby prevádzkovateľa, ktorý sa neregistroval ako zákazník v e-shope môže odoberať newsletter aj bez registrácie. K odberu newslettera sa prihlási vyplnením svojho e-mailu v sekcii “Prihlásenie do newsletteru”, čím prejaví súhlas so spracúvaním svojho e-mailu na účely zasielania newsletteru (čl. 6, ods. 1 písm. a) GDPR). Okrem e-mailovej adresy prevádzkovateľ nespracúva žiadne iné osobné údaje takéhoto odberateľa newslettera. Takáto dotknutá osoba môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely zasielania newslettera prostredníctvom odkazu v newsletteri.

Pri zasielaní newsletteru prevádzkovateľ nijako nesleduje správanie sa zákazníkov, nevyužíva profilovanie ani iné metódy sledovania zákazníkov.

ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje tretím stranám výlučne na účely plnenia si svojich zmluvných alebo zákonných povinností voči zákazníkom. Takýmito osobami sú najmä partnerské spoločnosti ako doručovateľské a kuriérske spoločnosti, dodávatelia IT služieb, dodávatelia marketingových služieb, poskytovatelia platobných služieb, dodávatelia rôznych podporných služieb nevyhnutných pre riadnu prevádzku e-shopu. Ak takýto subjekt spracúva osobné údaje zákazníka v mene prevádzkovateľa, prevádzkovateľ dbá na to aby takáto partnerská spoločnosť (tzv. sprostredkovateľ v zmysle GDPR)  spracúvala osobné údaje iba v súlade s pokynmi a v rozsahu v akom sa k tomu zaviazala podľa sprostredkovateľskej zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín.

POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE

Webové stránky www.detskastrava.eu používajú k analýze návštevnosti súbory cookies. Informácie o tom, ako náš web používate, zdieľame v rámci služby Google Analytics, ktorá je poskytovaná spoločnosťou Google, inc. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookies. Viac informáciíhttps://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Zabrániť zberu dát môžete odmietnutím používania súborov cookies. K dispozícii máte online dostupné nástroje, ktorými môžete kontrolovať súbory cookies a obdobné technológie, vrátane možnosti voľby v nastavení svojho prehliadača pre blokovanie a odstraňovanie súborov cookie.

Bližšie informácie o zásadách zberu a spracovania osobných údajov spoločnosťou Google sa dočítate v článku: Ochrana súkromia.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Podľa GDPR má zákazník ako dotknutá osoba priznaný celý rad práv, ktoré majú zabezpečiť aby vedela kto, v akom rozsahu a prečo spracúva jej osobné údaje. Prevádzkovateľ je povinný jej tieto informácie poskytnúť v zrozumiteľnej podobe. V texte nižšie uvádzame základné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich aplikácie.

 • PRÁVO NA PRÍSTUP K  ÚDAJOM A PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV: prevádzkovateľ poskytne na žiadosť dotknutej osoby potvrdenie o spracúvaní osobných údajov. Zákazník má právo získať potvrdenie o tom, či sú jeho osobné údaje spracúvané alebo nie (čl. 15 GDPR). Okrem toho má právo získať podrobnejšie informácie o uchovávaných osobných údajoch a o spracovateľských operáciách s osobnými údajmi, a za určitých okolností aj právo získať kópiu týchto osobných údajov. Ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby a toto spracúvanie sa vykonáva automatizovane, má právo získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo sa však neuplatňuje, ak by to malo nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných (čl. 20 GDPR).

 

 • PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje a pri zohľadnení účelu spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. (čl 16 GDPR)

 

 • PRÁVO „NA ZABUDNUTIE“ : V niektorých prípadoch má dotknutá osoba právo na výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu. Toto platí pre situácie, keď:
 • osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelu, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané
 • zákazník odvolá súhlas na spracúvanie na základe súhlasu;
 • spracúvanie je určené na účely priameho marketingu a osobné údaje boli spracúvané nezákonne.Právo na výmaz môže byť obmedzené tam, kde je potrebné spracúvanie osobných údajov na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií, dodržiavanie zákonnej povinnosti alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (čl. 17 GDPR).

 

 • PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA: V niektorých prípadoch má dotknutá osoba právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. Ak je spracúvanie obmedzené, prevádzkovateľ môže naďalej uchovávať osobné údaje len:  so súhlasom dotknutej osoby, na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie  právnych nárokov,  na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu. (čl. 18 GDPR)

 

 • PRÁVO NAMIETAŤ: Dotknutá osoba má právo vzniesť námietky voči spracúvaniu svojich osobných údajov v prípadoch kedy ich prevádzkovateľ spracúva na účel svojich oprávnených záujmov alebo na účely plnenia úlohy vykonanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ prestaneme spracúvať osobné údaje, ak nemôže preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevyšujú záujmy, práva a slobody oprávnenej osoby, alebo spracúvanie osobných údajov je potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.(čl. 21 GDPR)

 

 • PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU: Dotknutá osoba môže vždy podať sťažnosť dozornému orgánu dohľadu nad ochranou osobných údajov Dozorný orgán nad ochranou osobných údajov na Slovensku je:

 

4. ORGÁNY DOZORU

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104 , fax č.: 02/ 58272 170 , e-mail: ba@soi.sk

Regionálna veterinárna a potravinová správa- Bratislava

Polianky 8, 841 01 Bratislava 42, tel.: 02 64461209, Riaditel.BA@svps.sk

Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovensko
www.dataprotection.gov.sk